Een sterk Europa: het Coudenhove-Kalergi plan

Gepubliceerd op 4 juli 2023 om 16:00

Als reactie op de Brexit, de toenemende macht van China en een dreigende wereldwijde handelsoorlog, zien we in de Europese media en politiek een versterkte roep om een sterk Europa. Wat wil men daarmee bereiken? Hoe ver wil men daarin gaan? Om de doelstellingen achter de Europese eenwording te kunnen begrijpen, moeten we terug naar het jaar 1923 en naar de plannen van één man: Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi.


Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi (Tokio 16 november 1894 - Schruns (Oostenrijk) 27 juli 1972) was een Oostenrijks schrijver, politicus en stichter van de Paneuropese Unie. Hij was de zoon van een Oostenrijks-Hongaarse diplomaat in Japan en een Japanse moeder. Coudenhove-Kalergi ontwikkelde het idee voor een verenigd Europa, waarin landen op economisch, militair en politiek terrein zouden samenwerken. Om dit idee te bevorderen richtte hij in 1923 de Paneuropese Unie op, de oudste Europese eenheidsbeweging.
Coudenhove-Kalergi streefde naar een Europese politiek als tegenwicht tegen de Verenigde Staten, Rusland en Azië. Daarnaast moest het door Coudenhove-Kalergi gedroomde Europa vrijheid, vrede en welvaart bevorderen. Deze aspecten zijn door de latere Europese Unie overgenomen. Zo waren het Europese volkslied, ‘Ode aan die Freude’ van Beethoven, en de Europese vlag ideeën van hem.

De Paneuropese Unie (PEU)
Coudenhove-Kalergi’s ideeën vonden al snel veel bewondering onder de grote Europese filosofen en intellectuelen. Bekende leden van de PEU waren onder andere Albert Einstein, Thomas Mann, Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Franz Josef Strauß, Bruno Kreisky en Georges Pompidou.
In 1926 vond in Wenen het eerste PEU-congres plaats. Tweeduizend deelnemers uit vierentwintig landen zorgden voor de publieke doorbraak van de Pan-Europese beweging. Hier startte de politieke eenwording van Europa. Na de ellende van de tweede wereldoorlog gingen de deuren voor Coudenhove-Kalergi en zijn ideeën verder open. Tegen de achtergrond van het door de oorlog verwoeste Europa waren de doelstellingen van de PEU zeer aantrekkelijk: ontplooiing van volkeren, vrijheid, verantwoordelijkheid, veiligheid, sociale gerechtigheid en vrede, enz.

Doelstellingen
Maar wat zit er achter deze mooie woorden? Op de website van Paneuropese Unie lezen we: “De natuurlijke gemeenschappen en verbanden moet opgaan en plaats maken voor één Europese identiteit. […] Het christendom is de ziel van Europa… maar zij respecteert de bijdrage van het jodendom en de Islam voor onze geestelijk-culturele ontwikkeling , waaraan ze ondeelbaar deel hebben.”
Een veelbetekenende uitspraak van Coudenhove-Kalergi is: “De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.”

‘Eén Europese identiteit’ en ‘vervang de verscheidenheid van volkeren en individuen’. Doet dat niet eerder denken aan conformisme, aan eenheidsworst? Het lijkt er eerder op dat men het oorspronkelijke idee van ‘ontplooiing van volkeren, vrijheid en verantwoordelijkheid’ wil bereiken door het vervangen van de individuele verscheidenheid, door één Europese identiteit.
‘Een gemengd ras’? Alsof de oorlog niet juist bewezen heeft hoe gevaarlijk het denken in termen van rassen is. Is het doelgericht mengen van rassen niet een gevaarlijke variant op het elimineren van ongewenste rassen door de nazi’s? Beide zijn een vorm van ‘veredeling’ op basis van ras.
‘Verdwijnen van vooroordelen’? Horen daar ook de christelijke normen en waarden bij? Is dat een mogelijke verklaring voor (of achterliggende gedachte van) de oorlog van links Nederland tegen de christelijke moraal die al tientallen jaren wordt gevoerd?

Gods Woord
Wat zegt Gods Woord over deze Europese droom? Zal zij werkelijkheid worden? Zal zij onze problemen oplossen? Toen de Heere bij de torenbouw van Babel de spraak van de mensen verwarde, dreef Hij de volkeren bewust uit elkaar. Hij voorzag namelijk een groot gevaar: ’en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen’ (Genesis 11:6-7).
Met de spraakverwarring schiep Hij afzonderlijke volkeren om de mensheid te beschermen tegen zichzelf en om hen over de aarde te verspreiden, zoals Hij Adam en Eva en Noach geboden had (Genesis 1:28 en 9:1). Wil de Heere dan geen samenwerking? Waar gaat gezonde samenwerking over in het valse eenheidsdenken van Babel? Eén van de kenmerken van de valse eenheid is dat het bij Europa gaat om een eenheid zonder God, dat wil zeggen zonder de God van de Bijbel.

Globalisering
Ook is duidelijk dat het eenheidsstreven niet stopt bij de grenzen van Europa. Het Europese eenheidstreven is onderdeel van het mondiale eenheidsstreven, de veelgeroemde globalisering. En deze kon wel eens hét middel van de satan zijn om te komen tot zijn uiteindelijke doel: één wereldeconomie, één wereldreligie en één koning, namelijk het Beest uit Openbaring 13. Het lijdt geen twijfel dat de ‘groten der aarde’ (de grootste bedrijven, banken, media, de rijkste landen, enz.) zo hun eigen belang hebben bij deze beoogde globalisering.
Maar het gaat niet alleen om geld en macht. Het gaat ook om een bewuste vermenging van christendom, jodendom en islam. Dit zal vermoedelijk uitlopen op de aanbidding van het Beest (Openbaring 13). De hele wereld zal het Beest volgen en aanbidden: ’En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. […] En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af’ (Openbaring 13:3b, 8).

Europa en de Nieuwe Wereldorde
De Paneuropese Unie en haar gedachtegoed is nog steeds actueel. In bijna alle landen van Europa zijn afdelingen van de PEU te vinden. Elk jaar wordt de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt, een prijs voor de inzet ten behoeve van de Europese eenwording. Onder de winnaars komen we vele bekende namen tegen: Luns, Adenauer, Churchill, Kissinger, Kohl, Mitterand, Beatrix, Paus Johannes Paulus II, Juncker, Blair, Clinton, Merkel, Van Rompuy, Paus Franciscus, Macron.
Het Europese eenheidsstreven is een tussenstation op weg naar een wereldwijde eenheid.
Europese kopstukken spreken meer dan ooit in termen van een Nieuwe Wereldorde die koste wat het kost moet doorgaan en over genetische vermenging die onze problemen zal oplossen. Eén van de machtigste mannen van Europa, de voorzitter van de Duitse Bondsdag, Wolfgang Schäuble, zegt over immigratie:
“Het zijn de (tussen)schotten die ons kapot maken, en ons door inteelt zullen degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en diversiteit.”
In dit licht is het begrijpelijk dat vooral de anti-globalisten (zoals Trump, voorstanders van de Brexit, rechtspopulisten) in de media voortdurend bespottelijk worden gemaakt. Zij zijn spookrijders op de snelweg naar de Nieuwe Wereldorde. Zij passen niet in het plaatje, vormen zelfs “een bedreiging voor de Nieuwe Wereldorde, waar we toch al 70 jaar hard aan gewerkt hebben”, zoals wijlen de Republikeinse senator Mc Cain in 2017 voor de camera’s verklaarde.

De ontknoping dichtbij
Europa begon met één man. Europa zal eindigen met één man: het Beest uit de zee. Hoewel het rijk van het beest wereldomvattend zal zijn, zal Europa daar vermoedelijk, als het wederopgestane Romeinse rijk, een belangrijke rol in spelen. Het is m.i. het laatste rijk van het ‘statenbeeld’ van Daniel 2 en het ‘schrikwekkende dier’ van Daniel 7.
Dat dit Europese eenheidsdenken en deze globalisering aangestuurd worden door de satan, lijkt mij een duidelijke zaak. Hij is op dit moment immers de overste van deze wereld (Johannes 14:30), de god van deze eeuw (2 Korinthe 4:4). Om zijn plannen te verwezenlijken, gebruikt de satan niet alleen gevallen engelen, maar ook mensen, vooral de machtigen op aarde. Hij is de spin in het web van een wereldwijd complot. Daarom waarschuwt de Heere ons voor deze mensen, die zelfs het christendom binnengedrongen zijn: ’Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid’ (2 Korinthe 11:13-15a).

Als we Gods Woord lezen, vooral het profetische woord, kunnen we in grote lijnen op de hoogte zijn van satans plannen, want Paulus zegt: ’zijn gedachten zijn ons niet onbekend’ (2 Korinthe 2:11). Dan kunnen we ervoor waken daar niet aan mee te werken.
Maar gelukkig heeft de satan niet het laatste woord. Als wij zien hoe de wereld zich in hoog tempo ontwikkeld heeft in de richting van de laatste jaarweek van Daniël 9, in de richting van de grote verdrukking van Mattheüs 24, mogen we weten dat het einde van de satan ook dichtbij is. Hij zal worden onttroond. De Heere zal hem in de kraag vatten en hem voor duizend jaar opsluiten. Dan zal de Heere Jezus het koningschap op aarde overnemen en vanuit Jeruzalem orde en gerechtigheid brengen op aarde. Want Hij is onze gerechtigheid: ’In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID’ (Jeremia 23:6).

En als deze dingen al zo dichtbij zijn, hoeveel temeer het moment dat wij thuisgehaald zullen worden. Gelooft u dat?

 

BRON

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.