Het Coudenhove-Kalergiplan – de genocide van de volkeren van Europa

Gepubliceerd op 4 juli 2023 om 15:56

Massa-immigratie is een fenomeen waarvan de oorzaken door de politieke elites knap verborgen worden gehouden, terwijl de multiculturele propaganda wordt ingezet om haar als onafwendbaar voor te stellen. In dit artikel willen we voor eens en voor altijd aantonen dat de massa-immigratie geen spontaan fenomeen is. Wat de elites proberen te presenteren als een onvermijdelijk aspect van het moderne leven is in werkelijkheid het resultaat van een plan, dat is ontstaan aan de vergadertafel en waar tientallen jaren aan is gewerkt. Een plan om het gezicht van ons continent volledig te veranderen.

 

Het Pan-Europa

Slechts weinigen weten dat een van de belangrijkste initiatiefnemers van het proces van Europese eenwording een man was die ook het plan formuleerde voor de genocide van de volkeren van Europa. Hij was een sinister individu, wiens bestaan bij de grote massa van ons volk onbekend was, maar de politieke elites beschouwen hem als de grondlegger van de Europese Unie. Zijn naam is Richard von Coudenhove-Kalergi. Zijn vader was een Oostenrijks diplomaat met de naam Heinrich von Coudenhove-Kalergi (met verbindingen naar de Byzantijnse familie van Kalergi’s), en zijn moeder de Japanse Mitsu Aoyama.

Dankzij zijn hechte contacten met Europese aristocraten en politici, en door het netwerk van relaties gecreëerd door zijn edelman-diplomaatvader, kon Richard von Coudenhove-Kalergi ongezien aan het werk, buiten het oog van de publiciteit. Hij slaagde erin om de meest invloedrijke staatshoofden voor zijn plan te winnen en maakte hen tot supporters en medewerkers van zijn “project van Europese integratie”.

In 1922 richtte hij in Wenen de “Pan-Europese” beweging op, die streefde naar het creëren van een Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op een federatie van naties geleid door de Verenigde Staten. Europese eenwording zou slechts de eerste stap zijn in het creëren van een wereldregering. Onder zijn vroegste supporters waren de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš, en de Duits-Joodse bankier Max Warburg, die de eerste 60.000 marken investeerde. De Oostenrijkse kanselier Ignaz Seipel en de volgende president van Oostenrijk, Karl Renner, namen als eersten de verantwoordelijkheid op zich voor het leiden van de “Pan-Europese” beweging, en later boden Franse politici, zoals Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi enz., hun hulp aan.

Met de opkomst van het fascisme in Europa in de jaren na 1930 viel het project van Europese eenwording stil en zag de “Pan-Europese” beweging zich gedwongen zichzelf op te heffen. Na de Tweede Wereldoorlog echter slaagde Kalergi er dankzij zijn als bezeten en onvermoeibare activiteit en de support van Winston Churchill, de Joodse Vrijmetselaarsloge B’nai B’rith en grote kranten zoals de New York Times, in om de goedkeuring van de Amerikaanse regering te verwerven, waarna de CIA erbij werd betrokken om het plan tot voltooiing te brengen.

De essentie van het Kalergiplan

In zijn boek ‘Praktischer Idealismus’ legt Kalergi uit dat de burgers van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de bewoners van het oude continent zullen zijn, maar mensen van een nieuw gemengd ras, de producten van een grondige en wijdverspreide rassenvermenging. Hij stelt dat de volkeren van Europa zich genetisch zouden moeten mengen met Aziaten en andere niet-blanke rassen, om zo een multiraciale populatie te scheppen, die geen helder besef van traditie of identiteit meer heeft en daardoor gemakkelijk te besturen is door de regerende elite.

Kalergi verkondigt de noodzaak een einde te maken aan het recht van naties op zelfbeschikking en schetst het uiteenvallen van natiestaten door middel van etnische separatistische bewegingen en de vernietiging van de naties zelf door massale migratie. Teneinde Europa gemakkelijk bestuurbaar te maken door de elite stelt Kalergi de creatie van een homogene bevolking van gemengd ras voor, en op de vraag wie dan die nieuwe elite moet zijn, is Kalergi met name helder op het volgende punt:

De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van het wegvallen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatische-negroïde ras van de toekomst, uiterlijk gelijkvormig met de Oude Egyptenaren, zal de huidige diversiteit van volkeren en de diversiteit van individuen vervangen. In plaats het Europese Judaïsme te vernietigen, heeft Europa ongewild deze volkeren gezuiverd en opgeleid, en ze door dit kunstmatige evolutionaire proces naar hun toekomstige status als een leidende natie gedreven. Het is niet verrassend, dat de mensen die ontsnapten uit de getto-prison de spirituele adel van Europa gingen vormen. En zo creëerde de bewogen zorg die Europa bood een nieuwe generatie aristocraten. Dit vond plaats toen de Europese feodale aristocratie ten onder ging als gevolg van de emancipatie van de Joden [door acties ondernomen door de Franse Revolutie]

Hoewel geen enkel leerboek Kalergi noemt, vormen zijn ideeën de leidende motieven van de Europese Unie. Het geloof dat de volkeren van Europa gekruist zouden moeten worden met Afrikanen en Aziaten teneinde onze identiteit te breken, de traditionele levenswijzen te doorbreken en één gemengd ras te kweken, is de reden voor overheidsbeleid dat de belangen van minderheden vooropstelt. De onderliggende motieven zijn in werkelijkheid niet humanitair, het is de machthebber achter het meedogenloze regime dat de EU domineert, die de grootste genocide in de geschiedenis plant.

Iedere twee jaar wordt door de Coudenhove-Kalergi Foundation een prestigieuze prijs uitgereikt aan Europeanen die hebben geëxcelleerd in het bevorderen van dit criminele plan. Onder hen die zo’n prijs ontvingen zijn Angela Merkel en Herman van Rompuy.

Het faciliteren van genocide ligt ook aan de basis van de constante oproepen van de Verenigde Naties, waarin wordt geëist dat we miljoenen immigranten toelaten om het lage geboortecijfer onder Europeanen helpen teniet te doen. Volgens een rapport, gepubliceerd in januari 2000 van de bevolkingstak van de Verenigde Naties in New York, met de titel: “Immigrant replacement: A solution to declining and aging population”, zal Europa moeten accepteren dat er 159.000.000 migranten worden toegelaten tot aan 2025.

Het noemen van dergelijk exacte cijfers is bewijs voor een plan met voorbedachte rade. Het is duidelijk dat een laag geboortecijfer gemakkelijk kan worden verhoogd met de juiste maatregelen om families te ondersteunen en het is net zo duidelijk dat de introductie van vreemde genen niets zal helpen ons genetisch erfgoed te bewaren, maar het juist zal vernietigen. Het gevolg van het huidige beleid ter bevordering van multiracialisme is de creatie van een verzwakte ongelijksoortige populatie, zonder nationale, historische of culturele cohesie. Samengevat: de ideeën van het Kalergiplan waren en zijn nog steeds de basis van officieel overheidsbeleid gericht op de genocide van de volkeren van Europa door massa-immigratie.

Brock Chisholm, voormalig directeur van de World Health Organization (WHO), demonstreerde dit duidelijk toen hij zei: “Wat men overal moet doen, is het aantal geboorten beperken en gemengde huwelijken (tussen de verschillende rassen) bevorderen, wat zal leiden tot de vorming van één enkel ras over de gehele wereld, dat kan worden bestuurd door één centrale autoriteit.”

Conclusies

Als we om ons heen kijken, lijkt het erop dat de implementatie van Kalergi’s plan zich in een gevorderd stadium bevindt. We zien momenteel de fusie van Europa met de Derde Wereld. De golf van interraciale huwelijken produceert ieder jaar duizenden mensen van gemengd ras: de “kinderen van Kalergi”. Onder de dubbele druk van desinformatie en humanitaire verstandsverbijstering, bevorderd door de massamedia, worden wij Europeanen geleerd om onze afkomst en onze nationale identiteit te loochenen.

De dienaren van de globalisering proberen ons te overtuigen dat het ontkennen van onze identiteit een vooruitstrevende en humanitaire daad is, dat “racisme” verkeerd is, omdat zij willen dat wij allemaal blinde volgelingen worden. Het is, nu meer dan ooit, noodzakelijk om de leugens van het Systeem te pareren, om de revolutionaire geest wakker te maken onder Europeanen. Iedereen moet bewust worden gemaakt van deze waarheid dat Europese eenwording op genocide neerkomt. We hebben geen andere keus, het alternatief is nationale zelfmoord.

Noot van de vertaler (die naar het Engels, niet die naar het Nederlands): Ofschoon de redenen waarom Kalergi de keuzes maakte die hij maakte niet bijzonder interessant zijn voor ons, zullen we toch proberen het antwoord te geven op een vraag die ongetwijfeld onder onze lezers zal leven: hoe kan het toch dat een Europese aristocraat met Vlaamse, Poolse en Grieks-Byzantijnse wortels, en zelfs met enig samoerai-bloed in zijn aderen (van zijn moeder) zo’n gewillig instrument was in de handen van duistere krachten? De redenen, in onze opinie, zijn veelsoortig, eigenaardig, psychologisch en… vrouwen.

We nemen dan ook een persoonlijkheid waar met een sterk snobistische manier van doen, arrogantie, en, vergeef me de term, “gedegenereerd elitairisme”. Daarnaast was het gegeven dat zijn moeder Aziatisch was mogelijk reden voor interne conflicten en frustraties, iets wat kan gebeuren met mensen van een dergelijk hoog temperament. De meest doorslaggevende factor echter moet de “goede tiener” zijn geweest, die, uiteraard bij toeval, aan zijn zijde was en zijn eerste vrouw werd (13 jaar oud): de Jodin Ida Roland, die later een gevierd actrice zou worden.

Op 16 november 2012 werd aan de President van de Europese Raad, Herman van Rompuy, de Coudenhove-Kalergiprijs toegekend tijdens een speciale conferentie in Wenen om 90 jaar Pan-Europese beweging te vieren. De prijs wordt iedere twee jaar toegekend aan leidende persoonlijkheden voor hun bijzondere bijdrage aan het proces van Europese eenwording.

Een beslissende factor die hem hielp de prijs te winnen, was de evenwichtige manier waarop President Van Rompuy zijn taken uitvoerde in de nieuwe positie van President van de Europese Raad, die was ingesteld door het Verdrag van Lissabon. Hij vervulde deze bij uitstek gevoelige leidinggevende en coördinerende rol met een geest van vastberadenheid en verzoening, terwijl ook de nadruk werd gelegd op zijn professionele arbitrage in Europese aangelegenheden en niet aflatende commitment aan Europese morele waarden.

In zijn speech beschreef dhr. Van Rompuy de eenwording van Europa als zijnde een vredesproject. Dit idee, dat ook het doel was van het werk van Von Coudenhove-Kalergi, is na 90 jaar nog altijd belangrijk. De prijs draagt de naam van Graaf Richard von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filosoof, diplomaat, publicist en oprichter van de Pan-Europese beweging (1923). Von Coudenhove-Kalergi was de pionier van de Europese eenwording, die met zijn werk het idee van een federaal Europa populariseerde.

Onder de winnaars van de prijs bevinden zich o.a. de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel (2010), en de president van Letland, Vaira Vike-Freiberga (2006).

BRON

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.